Апробація і впровадження результатів дослідження

АпробаціяОдним з розділів вступу у дисертації є апробація результатів дослідження.  Апробація дослівно означає “схвалення, затвердження, встановлення якостей”. В даний час під терміном Апробація розуміється критична оцінка з боку наукового співтовариства наукових досліджень здобувача.  Причому оцінці піддаються не тільки кінцеві результати роботи, але і методики дослідження, і проміжні результати роботи.

Апробація стимулює претендента на переосмислення своїх наукових досліджень, більш глибоке їх доопрацювання, допомагає автору підтвердити або зрозуміти необхідність перегляду наукових положень.

Очевидно, що апробацію роботи з метою своєчасного отримання об’єктивних оцінок етапів проведеного дослідження, висновків та практичних рекомендацій необхідно починати з самого початку роботи над дисертаційним дослідженням.

Найбільш поширеними способами доведення до наукової громадськості матеріалів дисертаційної роботи є участь здобувача в наукових конференціях, симпозіумах, виступи на засіданнях кафедри, участь у різних видах заходів наукового співтовариства, підготовка та направлення в різні органи пропозицій по темі досліджень.

Публікації здобувача в вигляді книг, тез доповідей на конференціях, депонування частин наукових досліджень також є апробацією результатів досліджень.

Необхідно відзначити, що матеріал, представлений для апробації, повинен бути оформлений у вигляді тексту доповіді, проекту, повідомлення.

Доцільно проводити обговорення роботи з колегами, з науковцями та викладацьким складом за місцем підготовки дисертації.

Позитивним моментом Апробації дисертаційної роботи на різних наукових форумах є не тільки формування здобувача як науковця, але й одержання досвіду підготовки доповідей і виступів, ведення наукової дискусії, що дозволить здобувачеві впевнено провести захист дисертації на засіданні вченої ради.

При написанні розділу Апробація результатів дослідження використовуються наступні формулювання:

– Основні результати дисертаційного дослідження були представлені на науково-практичній конференції …., симпозіумі ….., нараді ….

– По темі дисертації опубліковані монографія, 2 навчальні посібники, 5 статей, в яких знайшли відображення теоретичні принципи і результати роботи.

– Результати дисертаційної роботи включені в Звіт про науково-дослідній роботі ….

Дисертаційні дослідження прикладного та частково теоретичного характеру знаходять своє застосування в різних галузях народного господарства.  Причому ці результати можуть бути використані ще до захисту дисертації.  Таке використання результатів дослідження називається впровадженням, що відбивається в тексті вступу в дисертацію.

Впровадження результатів підтверджується документально організацією, яка у своїй діяльності і застосувала ці результати, що в свою чергу принесло цієї організації економічний, соціальний, або інший ефект.

Ефективність впровадження результатів дослідження в практику визначається, розробленістю в дисертації теоретичних і методичних положень, які в роботі доведені до конкретних рекомендацій, які можуть бути представлені у вигляді методик, інструкцій, нормативів та інше. Це можуть бути як конкретні рекомендації щодо вдосконалення структури виробництва, нормативи витрат часу, інструкції по використанню програм і т.д.

Впровадженням результатів наукових досліджень є також їх використання в навчальному процесі шляхом включення в навчальні, навчально-методичні та методичні посібники та підручники.

Тобто впровадження це передача результатів дослідження споживачеві наукової продукції в зручній для споживача формі, що забезпечує підвищення ефективності роботи споживача, оформлене відповідними документами.

При написанні розділу Впровадження результатів дослідження використовуються наступні формулювання:

– Результати роботи Іванова І.І.  впроваджені в практику роботи Відділу наукових досліджень НДІ у формі інструкції ….

– Методичні вказівки …., розроблені Івановим І.І.  використані при написанні навчально-методичного посібника ….