МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

заочна аспірантураМета і завдання дослідження визначають напрямки, за якими здобувач розкриває тему дисертації.

Мета дослідження, поставлена в роботі, це те, до чого прагне здобувач у своїх наукових дослідженнях, тобто кінцевий результат роботи. Мета роботи зазвичай співзвучна назві теми дисертаційного дослідження. Метою роботи може бути опис нового явища, вивчення його характеристик, виявлення закономірностей і т. д. Формулювання мети досліджень зазвичай починається з преамбули: «розробити…», «встановити…», «обґрунтувати…», «виявити…» і т.д.

Після формулювання мети формуються завдання дослідження (завдання дисертації). Завдання дослідження визначають основні етапи дослідження для досягнення поставленої мети. При формулюванні завдань дослідження необхідно враховувати, що опис вирішення цих завдань складе зміст розділів і підрозділів дисертації, назви яких співзвучні поставленим завданням. При визначенні завдань необхідно розбити наукові дослідження на основні етапи та у відповідності з їх змістом сформулювати завдання дослідження. Кожному етапу зазвичай присвячується окрема задача. У переліку вирішуваних завдань необхідно виділяти найбільші без їх дроблення на дрібніші задачі. Формулювання завдань зазвичай починається зі слів: «досліджувати сутність», «уточнити визначення», «систематизувати», «проаналізувати», «уточнити і доповнити», «обґрунтувати» і т. д.