Методологічна основа дисертаційного дослідження та методи дослідження

Методика дослідженняОбов’язковим у вступі в авторефераті та дисертації є методологічна основа дисертаційного дослідження.

Під методологічною основою дисертаційного дослідження розуміється сукупність методів наукового пізнання, використовуваних здобувачем для досягнення мети дисертаційного дослідження. У тексті дисертації здобувач повинен докладно обґрунтувати кожен застосовуваний ним метод, що підтверджує його кругозір в досліджуваному питанні і здатність до правильного вибору методів дослідження, що і визначає достовірність результатів дисертаційного дослідження.

В авторефераті в розділі методологічна основа дисертаційного дослідження перераховуються тільки основні методи, використані здобувачем.

Всі методи, використовувані в науковому пізнанні, можна поділити на загальнонаукові та спеціальні методи.

До загальнонаукових методів належать методи, використовувані в усіх галузях науки, це узагальнення, дедукція, абстрагування, експеримент і ін.

Спеціальні методи застосовуються в конкретній галузі науки, так, наприклад, в юриспруденції застосовується метод правового моделювання, в економіці – методи економіко-математичного моделювання і т.д.

Загальнонаукові методи поділяються на дві основні групи: теоретичні методи та експериментальні методи. Групою методів, які об’єднують ознаки обох груп, є теоретико-емпіричні методи. Існує ряд інших класифікацій методів дослідження.

До теоретичних методів дослідження відносяться метод сходження від абстрактного до конкретного, метод ідеалізації, метод формалізації та інші.

Метод сходження від абстрактного до конкретного полягає в умовному розчленовуванні об’єкта дослідження, описі його властивостей за допомогою безлічі понять і характеристик, перетворюючи в сукупність зафіксованих мисленням абстракцій, односторонніх визначень. Потім відновлюється сам об’єкт, він відтворюється у всій своїй багатогранності, але вже в процесі мислення.

Метод ідеалізації. Даний метод використовується для спрощення складних систем і процесів, що дозволяє виключити з розгляду ті властивості об’єктів, які заважають зрозуміти сутність досліджуваного процесу. Для цього подумки конструюються ідеальні об’єкти, що не існують в реальності.

Метод формалізації полягає у відображенні змісту та структури досліджуваного об’єкту в знаковій формі: математичних символах, хімічних і фізичних формулах і т.д.

До експериментальних методів дослідження відносяться методи: спостереження, моделювання, порівняння та ін

Метод спостереження спирається на роботу органів чуття людини і дозволяє отримати об’єктивну інформацію про поведінку об’єкта дослідження в природних умовах.

Експеримент як метод вимагає вивчення того чи іншого явища в чистому вигляді і дозволяє досліджувати властивості об’єктів дослідження як у природних, так і в екстремальних умовах. Експеримент з метою перевірки його результатів може повторюватися.

Метод порівняння дозволяє виявити подібності та відмінності предметів і явищ дійсності.

Метод моделювання полягає в побудові моделі досліджуваного об’єкту і дослідженні його властивостей на базі побудованої моделі.

До емпіричного-теоретичних методів досліджень відносяться методи аналогії, абстрагування, дедукції та ін.

Метод аналогії передбачає на основі встановлення подібності між кількома предметами по ряду істотних ознак наявність у одного з предметів дослідження конкретної ознаки.

Метод абстрагування дозволяє виключити з розгляду при виконанні досліджень несуттєві характеристики об’єкта і зосередитися на найбільш значущих характеристиках об’єкта.

Метод індукції дозволяє на основі емпіричних даних сформувати теоретичні знання засновані на дослідах та експериментах.

Метод дедукції дозволяє теоретично обґрунтувати отримані індуктивним шляхом висновки, знімає їх гіпотетичний характер і перетворює в достовірні знання.

В якості спеціальних методів дослідження можна навести такі приклади:

– Юриспруденція – формально-юридичний, порівняльно-правовий, метод правового моделювання, метод тлумачення правових норм та ін.

– Економіка – економіко-математичне моделювання, маржинальний (граничний) аналіз, функціональний аналіз, статистичні методи дослідження економічної кон’юнктури та ін.

– Психологія – метод бесіди, анкетний метод, метод психологічного аналізу процесу та продуктів діяльності, біографічний метод та ін.