Написання дисертації

написання дисертаціїПерша і основна умова, яку треба постійно пам’ятати при написанні дисертації, є та, що дисертаційне дослідження є науково-кваліфікаційною роботою. Це означає, що з тексту дисертації, наукових статей і автореферату має бути видно, що претендент здатний грамотно міркувати, робити правильні висновки, добре знайомий з областю досліджень, володіє термінами і науковою мовою і є сформованим науковим дослідником.

Практика показує, що за один присід написати дисертацію неможливо. Зазвичай на основі затвердженого плану дисертації складається більш докладний план-конспект, в якому розділи діляться на підрозділи з коротким описом змісту кожного підрозділу. Під кожен підрозділ плану-конспекту підбирається вже готовий матеріал, що дозволяє при аналізі змісту підрозділу визначити: наявні нестиковки, потреби в скороченні або збільшенні обсягу матеріалу, необхідність включення додаткових матеріалів, таблиць, графіків, малюнків і т.д. Необхідно пам’ятати, що середній обсяг дисертації становить 150-180 сторінок машинописного тексту і включати матеріали в дисертацію треба з урахуванням зразкової рівності обсягів підрозділів.

Після компоновки матеріалів у відповідності з планом-конспектом приступають до написання тексту самої дисертації. Необхідно пам’ятати, що текст дисертації являє собою міркування здобувача за темою досліджень з метою підтвердження результатів науково-дослідної роботи. Текст окремих розділів дисертації повинен мати змістовну закінченість, всі розділи повинні бути пов’язані, а вся робота повинна бути цілісною. Виклад матеріалу в дисертації ведеться в третій особі.

Доцільно при підготовці тексту окремих розділів дотримуватись наступної композиційної побудови: вступ, основний текст розділу з таблицями, графіками та малюнками, висновки і пропозиції, бібліографія по розділу. Це відноситься до будь-яких за обсягом розділів і істотно полегшить роботу з остаточного компонування тексту дисертації.

Основними елементами дисертаційної роботи є:

– титульний аркуш;

– зміст;

– вступ;

– основна частина;

– висновок;

– бібліографічний список;

– додатки.

На титульному аркуші має бути представлено:

– повна назва організації, де виконана робота;

– фраза “На правах рукопису”;

– прізвище, ім’я по батькові здобувача;

– назву дисертаційної роботи;

– шифр і назва спеціальності;

– фраза “Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ………… наук”;

– науковий керівник (керівники): науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові;

– місто, де виконана робота, і рік подання дисертації до захисту.

У змісті наводиться перелік усіх розділів, що містяться в дисертації, із зазначенням номера сторінки. Особливу увагу необхідно приділити назві розділів, які повинні відображати зміст розділу і бути не більше двох рядків.

У вступі представляються основні характеристики дисертаційної роботи: актуальність, мета і завдання дослідження, наукова новизна, практична значимість і ін.

В основній частині роботи в 2-4 розділах представляються основні результати роботи, проміжні матеріали і результати, методи досліджень і ін.

У висновку наводиться аналіз основних результатів роботи і рекомендації по їх впровадженню.

У бібліографічному списку в алфавітному порядку наводяться роботи авторів, посилання на які є в тексті дисертації.

У тексті дисертації не повинно бути стилістичних та орфографічних помилок, посилання на літературу повинні відповідати бібліографічному списку. Оформлення таблиць, графіків і малюнків повинно відповідати вимогам, що пред’являються до дисертацій.

Успіхів Вам на науковій стежці і успішного захисту!