Навчання в очній аспірантурі

Навчання в очній аспірантуріПри навчанні в аспірантурі здобувачеві необхідно твердо засвоїти, що основна мета його навчання для освітньої установи – це підвищення рівня освіти, наукової, педагогічної кваліфікації аспіранта на базі вищої професійної освіти. У той же час, для чималої маси аспірантів метою є отримання заповітної корочки – диплома кандидата наук. Поєднання цих цілей дозволить аспіранту успішно закінчити аспірантуру і захистити кандидатську дисертацію.

У відповідності з законом навчання в аспірантурі здійснюється у відповідність з професійною освітньою програмою післявузівської професійної освіти (аспірантура).

Нормативний термін освоєння освітньої програми післявузівської професійної освіти в очній формі навчання не може перевищувати три роки, в заочній формі – чотири роки, за винятком навчання за окремими спеціальностями науковців технічних, природничих галузей наук, термін навчання за якими може становити чотири роки в очній формі і п’ять років в заочній формі.

Освітня програма післявузівської професійної освіти в очній аспірантурі складається з двох основних частин: освітньої і дослідницької.

В освітню частину входить навчання аспірантів по обов’язкових дисциплінах, факультативних дисциплінах і практика. У дослідну частина входить науково-дослідна робота аспіранта і підготовка дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук, підготовка і складання кандидатських іспитів, підготовка до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

В період навчання до обов’язкових дисциплін входить вивчення аспірантом філософії, іноземної мови, а також спеціальних дисциплін відповідно до спеціальності. Крім того, аспірант може додатково проходити навчання за самостійно обраною ним дисципліною з числа пропонованих ВУЗом. Навчання здійснюється у вигляді лекцій, семінарів і є обов’язковим для відвідування. Крім того, аспірант зобов’язаний відвідувати наукові семінари кафедри.

Навчання за факультативними дисциплінами не є обов’язковим, але слід прислухатися до рекомендацій свого наукового керівника.

У ряді ВНЗ для аспірантів передбачене проходження практики, яка може бути педагогічною, виробничою, а також мати інші форми.

Максимальний обсяг навчального навантаження аспіранта не повинне перевищувати 54 академічних годин на тиждень.

У відповідність з планом науково-дослідної роботи аспірант здає кандидатські іспити з філософії, іноземної мови і за спеціальною дисципліні відповідно до обраної теми дисертаційного дослідження, готує дисертацію. Останнім етапом навчання в аспірантурі є підготовка до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук, в яку входить представлення дисертаційної роботи на кафедру або в раду по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Всі вищеперелічені питання аспірант повинен вирішити протягом терміну навчання в аспірантурі.

Для раціонального розподілу часу навчання в аспірантурі аспірант спільно зі своїм науковим керівником складає індивідуальний план. Індивідуальний план складається протягом 2-3 місяців після зарахування до аспірантури, затверджується на засіданні кафедри і передається на затвердження в Вчену раду ВНЗ. Індивідуальний план заповнюється аспірантом у двох примірниках, перший з яких зберігається у відділі аспірантури, а другий знаходиться у аспіранта.

В індивідуальному плані містяться всі основні етапи навчання аспіранта та його науково-дослідної роботи за темою дисертації.

Індивідуальний план заповнюється зазвичай за роками навчання і повинен містити терміни здачі кандидатських іспитів, зміст етапів наукових досліджень і терміни їх проведення, навчально-методичну роботу аспіранта, терміни наукових публікацій, графік підготовки глав дисертації, терміни попереднього захисту і основного захисту.

Виконання індивідуального плану аспірантом контролюється науковими керівниками та завідуючими кафедрами, для чого щорічно проводиться атестація аспірантів на засіданнях кафедри. Результати атестації затверджуються Вченою радою і ректором ВУЗа. У разі невиконання індивідуального плану аспірант може бути відрахованим на будь-якому терміні перебування в аспірантурі.

Необхідно мати на увазі, що захист кандидатської дисертації має відбутися не пізніше дати закінчення аспірантури. Це означає, що за 4-6 місяців до терміну захисту аспірант повинен представити підготовлену їм дисертацію на засідання кафедри і отримати рекомендацію на подання роботи в дисертаційну раду до захисту. Дисертаційна рада дає дозвіл на розсилання автореферату, який повинен бути не раніше ніж за місяць до захисту.

Успіхів Вам на науковій стезі і успішного захисту!