Об’єкт дослідження та предмет дослідження

Об'єкт дослідженняПри розгляді дисертаційної роботи на предмет її захисту в конкретній дисертаційній раді аналізується відповідність змісту роботи паспорту наукової спеціальності. Основна увага при цьому звертається на об’єкт і предмет дисертаційного дослідження.

В рамках дисертаційного дослідження автор повинен вибрати конкретний об’єкт дослідження і сформулювати предмет дослідження.

Дисертаційна робота спрямована на вирішення деяких проблем у певній галузі науки. Тема дисертаційної роботи визначає ту частину галузі науки, в якій існує розв’язувана автором проблема.

Під об’єктом дослідження розуміється те явище (процес), яке створює досліджувану автором проблемну ситуацію і існує незалежно від дослідника. У паспортах наукових спеціальностей ВАК містяться в загальному вигляді опис об’єктів дослідження для кожної наукової спеціальності.

Основною відмінністю предмета дослідження від об’єкта досліджень є те, що предмет дослідження є частиною об’єкта дослідження. Тобто під предметом дослідження розуміються значущі з теоретичної або практичної точки зору властивості, особливості або сторони об’єкта.

В кожному об’єкті дослідження може бути декілька предметів дослідження та концентрація дослідника на одному з них означає, що інші предмети дослідження залишаються осторонь від інтересів дослідника.

При написанні дисертації необхідно приділяти найпильнішу увагу формулюванню і усвідомленню об’єкта дисертації (об’єкта дослідження) та предмета дисертації (предмета дослідження).