Основна частина дисертації

написання дисертаціїЗміст і результати досліджень здобувача наукового ступеня представляються ним в основній частині дисертації. Основна частина дисертації зазвичай складається з трьох частин: постановка проблеми, пропонований шлях її вирішення і результати вирішення проблеми.  Зазвичай основна частина і складається з трьох розділів.

У першому розділі дисертації в огляді літературних джерел (захищені дисертації по темі дослідження, науково-дослідні роботи, публікації вітчизняних та зарубіжних авторів) здобувач представляє історію розвитку наукових досліджень за темою дисертації.  Критично проаналізувавши дослідження попередників здобувач повинен виявити питання, вирішення яких дозволить розвинути наукові дослідження по даній темі.  Далі здобувач повинен визначитися з колом питань, якими він буде займатися, тобто предмет дослідження, і коротко обґрунтувати необхідність проведення своїх досліджень.

Зміст першого розділу можна представити у вигляді наступного плану.

Розділ 1.  Аналіз стану розв’язуваної проблеми

1.1.  Аналіз стану галузі знань і наявні проблеми.

1.2.  Аналіз попередніх робіт дослідників на проблему і пропоновані ними шляхи її вирішення.

1.3.  Обґрунтування предмета досліджень.

1.4.  Резюме про необхідність проведення своїх досліджень.

У другому розділі дисертації представляється концепція вирішення проблеми – теоретичне і методичне обґрунтування обраного напрямку дослідження.  Проблема розчленовується на завдання.  Розглядаються відомі і пропоновані методи і алгоритми вирішення задач і їх порівняльна оцінка.  Формулюються наукові положення.  Розробляється загальна методика вирішення проблеми.

Зміст другого розділу можна представити у вигляді наступного плану.

Розділ 2.  Обґрунтування способів вирішення проблеми

2.1.  Поділ проблеми на завдання.

2.2.  Аналіз методів і алгоритмів розв’язання задач.

2.3.  Розробка загальної методики рішення всієї проблеми.

У наступних розділах дисертації здобувач представляє виконані ним наукові дослідження, результати розрахунків, експериментів з виділенням того нового, що здобувач вносить в галузь науки.  Критично проаналізувавши отримані результати претендент повинен дати оцінку отриманим характеристикам дисертації: новизна, достовірність результатів, порівняння з результатами наукових робіт попередників.  Здобувач також повинен підтвердити досягнення поставленої мети дослідження, повноту вирішення поставлених завдань, а також розглянути можливість використання результатів досліджень в досліджуваній галузі знань.

Зміст цих розділів можна представити у вигляді наступного плану.

Розділ 3.  Перевірка та підтвердження наукових положень дослідження

3.1.  Опис виконаних розрахунків, дослідів, експериментів, і отриманих даних.

3.2.  Зіставлення отриманих результатів з результатами досліджень попередників з метою підтвердження достовірності та новизни виконаних досліджень.  Аналіз повноти вирішення поставлених завдань і мети дослідження.

3.3.  Пропозиції по можливості практичного та наукового використання результатів вирішення проблеми

Проаналізувавши весь отриманий в результаті досліджень матеріал доцільно розподілити його відповідно до плану і приступати до структурування матеріалів всередині розділів і параграфів.

Кожну главу дисертації слід завершувати короткими висновками, які підводять підсумки досліджень, наведених у главі.

При підготовці основного тексту дисертації здобувач зобов’язаний робити посилання на літературні джерела, з яких він запозичує матеріали або окремі результати.