Рекомендації з підготовки концепції дисертації

Методика дослідженняКонцепція дисертації є першим етапом підготовки дисертації. Концепція наукового дослідження – первісне бачення претендента своєї дисертаційної роботи. У концепції роботи відображаються всі основні характеристики дисертаційної роботи, такі як:

– актуальність;

– мета і завдання дисертації;

– об’єкт і предмет дослідження;

– наукова новизна;

– наукові положення , що виносяться на захист і їх достовірність;

– практична (економічна, соціальна) значимість отриманих результатів;

– короткий зміст розділів.

В результаті виконання досліджень здобувач повинен підтвердити або спростувати свої ідеї, закладені в концепції роботи. Також відповідно до розділу «стислий зміст розділів» складається план дисертаційного дослідження.

Зазвичай обсяг концепції не перевищує 6-7 сторінок машинописного тексту, але одночасно необхідно в концепції постаратися повністю розкрити своє бачення поставленої проблеми, шляхи її вирішення, результати та їх наукову і практичну значимість.

Після підготовки концепції доцільно представити її на ознайомлення керівнику і іншим членам кафедри, що спеціалізуються в даній області досліджень. Це дозволить здобувачеві виключити на основі їхніх рекомендацій з розгляду завідомо неправильні рішення поставлених завдань і уточнити область своїх наукових досліджень.

При описі актуальності в концепції в короткій формі описується галузь, для якої вирішується наукова задача, розглядається проблема, найбільш значуща для галузі на думку здобувача, причини її виникнення, а також ефект для галузі при успішному вирішенні поставленого завдання.

Далі в концепції на основі актуальності роботи та аналізу науково-дослідних робіт, виконаних вітчизняними і зарубіжними авторами в обраному напрямку досліджень, визначається і описується коло питань, які на думку претендента недостатньо опрацьовані і вимагають проведення подальших досліджень. Зазвичай автори групуються по спрямованості досліджень.

Далі наводяться формулювання мети і завдань дослідження.

Мета роботи визначається назвою теми дисертаційного дослідження та практично слово в слово її повторює з преамбулою «розробити, дослідити і ін.».

Для формулювання завдань дослідження здобувач повинен чітко уявити собі хід дослідження і визначити: які моменти допоможуть досягти поставленої мети, але в той же час ще не вирішені іншими дослідниками. Також необхідно враховувати, що поставлені завдання фактично визначають назви та зміст розділів і підрозділів дисертації.

Далі в концепції необхідно сформулювати наукову новизну. Тут претендент повинен чітко для себе зрозуміти, що нового своїм дослідженням він особисто вносить у науку, тобто визначити моменти роботи, про які він з упевненістю може сказати: це зроблено вперше. Причому наукова новизна роботи не означає, що вся робота повинна бути абсолютно новою, але елементи новизни, за що і присвоюють вчений ступінь, повинні обов’язково бути присутніми. У формулюванні наукової новизни обов’язково потрібно вказати на її відмінність від раніше виконаних робіт.

Наукові положення, що виносяться на захист, фактично є результатами дисертаційного дослідження, до яких прагне здобувач, але тільки ті результати, які будуть мати наукову новизну. Останнє наукове положення зазвичай співзвучно з темою дисертації і має підтверджувати правильність вибору теми досліджень, а також актуальність, мету і завдання.

Бажано в концепції обґрунтувати і практичну значимість отриманих результатів, тобто описати, що і де конкретно зі своїх розробок здобувач пропонує застосовувати і використовувати.

Далі на 3-5 сторінках доцільно описати хід майбутніх досліджень, згрупувавши їх по розділах і підрозділах.