ЯК НАПИСАТИ ДИСЕРТАЦІЮ?

написання дисертаціїЯк написати дисертацію?

Перш ніж приступити до написання дисертації, здобувач ступеня кандидата наук повинен визначитися – наскільки необхідний йому вчений ступінь, так як написання кандидатської дисертації займе 3-4 роки напружених наукових досліджень, безпосередню підготовку дисертації, наукових статей, автореферату, публікацію наукових праць і участь в наукових конференціях, а також захист підготовленої особисто здобувачем наукової роботи на кафедрі і дисертаційній раді.

Необхідно відзначити, що дисертація – це не списана з декількох інтернетівських джерел робота, а самостійно виконана наукова праця, що має наукову новизну і вносить певний внесок у відповідну область знань.

Першим етапом підготовки до написання дисертації є вибір вченої ради, на якій буде захищатися підготовлена здобувачем робота. Очевидно, що на вибір ради значною мірою впливає базова спеціальність здобувача, а також профіль його роботи в останній період часу.

Наступним етапом є вивчення паспорту наукової спеціальності, за якою обрана дисертаційна рада, яка здійснює прийом дисертацій до захисту. (Див. паспорти спеціальностей наукових працівників).

Аналіз паспорта спеціальності, консультації з науковим керівником і викладачами кафедри, до якої прикріплений здобувач, дозволять йому визначитися з об’єктом і предметом досліджень.

Об’єкт досліджень – це деяка частина досліджуваної здобувачем галузі науки, процеси і явища, які є причиною існування невирішеної до теперішнього часу проблеми.

Зазвичай у кандидатській дисертації досліджується не весь об’єкт, а тільки його частина, якісь елементи об’єкту, їх взаємозв’язок і вплив один на одного і т.д. Досліджувана частина об’єкта визначається поняттям «предмет дослідження». Тобто, предметом дисертаційного дослідження є конкретна частина об’єкту.

Після конкретизації об’єкту і предмету досліджень необхідно розглянути актуальність досліджуваних питань, тобто оцінити своєчасність і необхідність їх вирішення.

Після підтвердження актуальності дисертаційного дослідження можна визначатися з темою дисертаційної роботи, так як саме предмет дослідження визначає тему дисертаційної роботи. Тема дисертації зазвичай включає в себе частину формулювань об’єкту і предмету досліджень.

Наступним етапом є формування робочої гіпотези, тобто претендент, використовуючи наукове передбачення повинен спрогнозувати очікуваний результат роботи. Формулювання очікуваного результату роботи характеризується в дисертації як наукові положення, що виносяться на захист.

Після наукових положень доцільно сформулювати мету і завдання дисертаційного дослідження, вирішення яких приведуть до досягнення очікуваного результату.

Мета роботи зазвичай повністю співзвучна з темою дисертації з додаванням на початку фрази: «розробити …», або в кінці фрази: «забезпечує ефективне …».

Для формування завдань дослідження необхідно визначитися з основними етапами дослідження. На кожний етап дослідження формулюється конкретна задача. Крім того, необхідно відзначити, що при постановці завдань дослідження формується структура дисертації, так як завдання дослідження зазвичай відображаються в назвах окремих розділів і параграфів.

При формулюванні задач використовуються обороти: «розкрити сутність», «сформулювати і обґрунтувати», «виявити фактори», «розглянути», «проаналізувати», «вивчити», «розробити», «визначити місце».

Очевидно, що для визначення мети і завдань дослідження необхідний аналіз літературних джерел, тобто наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів, присвячених темі дисертації. Роботи попередників вивчаються на предмет визначення недостатності опрацювання досліджуваних здобувачем питань, визначається необхідність проведення подальших наукових досліджень в даному напрямку.

Наступним етапом є розробка концепції роботи , яка включає основні характеристики роботи та визначає її рамки.

До основних характеристик дисертаційного дослідження відносяться:

– актуальність;

– мета і завдання дисертації;

– об’єкт і предмет дослідження;

– наукова новизна;

– наукові положення , що виносяться на захист і їх достовірність;

– практична (економічна, соціальна) значимість отриманих результатів.

Крім того, в концепції доцільно на 3-5 сторінках представити короткий зміст розділів дисертації, на основі яких будуватиметься план дисертаційного дослідження.

Тобто мета підготовки концепції полягає у розкритті бачення автором досліджуваної проблеми, шляхи її вирішення, результати та їх наукову і практичну значимість.

Наступним етапом є подання концепції на розгляд науковому керівникові та членам кафедри з метою отримання їхніх зауважень і побажань, що дозволить здобувачеві на основі їхніх рекомендацій виключити з розгляду завідомо неправильні рішення поставлених завдань і уточнити область своїх наукових досліджень.

Після схвалення науковим керівником плану дисертації та її концепції можна приступати до підготовки безпосередньо самої дисертації.

Дисертація зазвичай складається з титульного листа, вступу, основної частини, висновку, бібліографії і додатків.

Вступ дисертації, в якому наводяться основні характеристики роботи, в більш розширеному вигляді повторює концепцію роботи.

Основний текст дисертації зазвичай складається з трьох частин: аналітична, теоретична і практична, які можуть бути сформовані в 2-4 розділах.

В аналітичній частині виконується огляд літературних джерел і науково-дослідних робіт за темою дисертації, проводиться їх критичний аналіз і визначається коло недостатньо опрацьованих питань, аналізуються методи досліджень та їх застосування до вирішення поставлених завдань. Аналітична частина закінчується висновками про необхідність подальшого дослідження того чи іншого питання.

У теоретичній частині здобувач представляє опис своїх розробок, методики їх виконання, описує хід дослідження.

У практичній частині наводяться результати виконаних розрахунків, експериментів, виконаних відповідно до розробок автора, наводиться їх аналіз.

У висновку здобувач підтверджує обґрунтованість наукових положень дисертації результатами своїх досліджень, наводить основні результати роботи та рекомендації щодо їх використання в теоретичній і практичній галузях.

У бібліографії наводиться в алфавітному порядку перелік використаних літературних джерел.

У додатках при необхідності наводяться результати розрахунків і експериментів.

Необхідно враховувати, що дисертація за обсягом не повинна бути дуже великою, цілком достатньо, якщо основна частина тексту дисертації буде представлена на 100-120 сторінках. При цьому необхідно, щоб в дисертації були відсутні запозичення з інших наукових робіт, у зв’язку з чим дисертації перевіряються по системі антиплагіат. Тепер ви знаєте відповідь на питання “Як написати дисертацію?”.